Lietuvos Kultūros Institutas

Bandomųjų vertimų skatinimo konkursas

Programos tikslas

Bandomųjų vertimų skatinimo konkursu siekiama prisidėti prie lietuvių literatūros sklaidos užsienyje. Skatinamas grožinės  ir negrožinės literatūros, vaikų ir jaunimo literatūros, poezijos, dramaturgijos, taip pat kitų reikšmingų tekstų (knygų, leidinių) tekstų ištraukų vertimas. Versti pasirinktas kūrinys turi būti publikuotas.

Kas gali teikti paraiškas?

Bandomųjų vertimų skatinimo konkurse gali dalyvauti Lietuvoje arba užsienyje gyvenantys vertėjai, rašytojai ir leidėjai.

Kada galima teikti paraiškas?

Paraiškos priimamos 2 kartus per metus – iki balandžio 1 d. ir iki spalio 1 d.
Paraiškas svarsto nepriklausoma 5 ekspertų iš įvairių mokslo ir kultūros institucijų komisija.
Paraiškas galima teikti tik elektroniniu formatu toliau nurodytu kontaktiniu adresu. Sulaukite mūsų patvirtinimo el. paštu, kad paraiška priimta
Visi pareiškėjai apie komisijos sprendimą informuojami ne vėliau kaip per 6 savaites nuo paraiškų priėmimo termino.

Kokias išlaidas finansuoja konkursas?

Bandomųjų vertimų skatinimo konkurse finansuojama iki 100% vertimo išlaidų.
Verčiamo teksto dydis turi būti ne didesnis nei 1 autorinis lankas (40 000 ženklų su tarpais), poezijos – iki 120 eilučių.

Kokius dokumentus reikia pateikti Bandomųjų vertimų skatinimo konkursui?

• Užpildytą paraiškos formą;
• Verčiamo teksto pasirinkimo motyvaciją;
• Vertėjo (-ų) gyvenimo ir veiklos aprašymą;
• Teksto autoriaus arba autorių teisių turėtojo (-ų) sutikimą, kad tekstas būtų verčiamas.

Informacija apie išversto teksto naudojimą

Lietuvos kultūros institutas turi teisę naudoti teksto ištraukos vertimą literatūros sklaidos tikslais. Vertėjui paliekama teisė lygiagrečiai naudotis vertimu.

Paraiškas priima ir išsamesnę informaciją teikia Rūta Mėlynė el. paštu ruta.melyne@lithuanianculture.lt