Lietuvos Kultūros Institutas

Finansavimo konkursas

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS 2024 M. FINANSAVIMUI

Nuo šių metų kovo 29 d. iki gegužės 2 d. 23:59 val.

 

Lietuvos literatūros vertimų skatinimo projektų finansavimo tikslas – remti Lietuvos literatūros vertimą, leidybą ir sklaidą pasaulyje, siekti, kad vertingiausi ir įdomiausi lietuvių prozos, poezijos, dramos, dokumentinės ir vaikų literatūros kūriniai būtų prieinami ir žinomi už Lietuvos ribų.

Lietuvos literatūros vertimų skatinimo projektai yra finansuojami valstybės biudžeto lėšomis. Valstybės biudžeto lėšų skyrimą nustatyta tvarka administruoja Lietuvos kultūros institutas.

Lietuvos literatūros vertimų skatinimo projektams per metus skiriama 100 000 Eur.

Lietuvos literatūra apima:

 • Grožinius ir negrožinius Lietuvos ar lietuvių kilmės autorių kūrinius, parašytus lietuvių ar kitomis kalbomis;
 • Kūrinius tiesiogiai susijusius su Lietuvos kultūra, istorija ir (ar)  menininkais;
 • Lietuvos ar su Lietuva susijusių autorių paveikslėlių knygas vaikams, grafinius romanus.

Lietuvos literatūros vertimų skatinimo projektai finansuojami konkurso būdu. Kvietimai teikti paraiškas skelbiami Lietuvos kultūros instituto svetainėje ne mažiau kaip du kartus per metus.

Teikti paraiškas ir dalyvauti konkurse gali:

 • Užsienio šalių ir Lietuvos leidėjai arba kiti užsienyje leidybinę veiklą vykdantys juridiniai asmenys, ketinantys išleisti Lietuvos literatūros kūrinio vertimą savo šalyse.

 Leidinio vertimo ir leidybos projektų finansavimo konkursui, kartu su paraiška, reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • tarp pareiškėjo ir paraiškoje nurodyto leidinio autorių teisių turėtojo sudarytos sutarties ar kito rašytinio susitarimo, suteikiančio pareiškėjui teisę naudoti leidinį paraiškoje nustatyta apimtimi, kopiją;
 • tarp pareiškėjo ir vertėjo sudarytos sutarties ar kito rašytinio dokumento, kuriuo susitariama dėl paraiškoje nurodyto leidinio vertimo, kopiją, išskyrus atvejus, kai leidinys leidžiamas originalo kalba;
 • laisvos formos vertėjo(-s) profesinės veiklos aprašymą ir išverstų kūrinių sąrašą arba, jei ši informacija yra viešai ir nemokamai prieinama internete – nuorodą į tokį interneto puslapį;
 • laisvos formos paraiškos lydraštį, kuriuo patvirtinama paraiškoje ir jos prieduose nurodytos informacijos teisingumas. Paraiškos lydraštis turi būti pasirašytas paraišką teikiančio juridinio asmens vadovo arba jo įgalioto asmens, pridedant prie paraiškos įgaliojimo ar kito dokumento kopiją.

ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad:

 • pateikus dokumentus kita nei anglų ar lietuvių kalba, būtina kartu pateikti jų vertimą į anglų (arba lietuvių) kalbą. Šiam vertimui neprivalomas notaro atliekamas dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo liudijimas,
 • aukščiau įvardintų sutarčių ir susitarimų sudarymo data visais atvejais negali būti vėlesnė nei paraiškos pateikimo Institutui data.

Iliustruoto leidinio vertimo ir leidybos finansavimo projektui, kartu su paraiška, reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • Tarp leidėjo ir leidinio autorių teisių turėtojo(-s) sudarytos sutarties kopiją;
 • Tarp leidėjo ir leidinio vertėjo sudarytos sutarties kopiją (išskyrus atvejus, kai leidinys leidžiamas originalo kalba);
 • Laisvos formos vertėjo(-s) profesinės veiklos aprašymą ir išverstų kūrinių sąrašą arba, jei ši informacija yra viešai ir nemokamai prieinama internete – nuorodą į tokį interneto puslapį (išskyrus atvejus, kai leidinys leidžiamas originalo kalba);
 • laisvos formos paraiškos lydraštį, kuriuo patvirtinama paraiškoje ir jos prieduose nurodytos informacijos teisingumas. Paraiškos lydraštis turi būti pasirašytas paraišką teikiančio juridinio asmens vadovo arba jo įgalioto asmens pridedant prie paraiškos įgaliojimo ar kito dokumento kopiją.

ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad:

 • pateikus dokumentus kita nei anglų ar lietuvių kalba, būtina kartu pateikti jų vertimą į anglų (arba lietuvių) kalbą. Šiam vertimui neprivalomas notaro atliekamas dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo liudijimas,
 • aukščiau įvardintų sutarčių ir susitarimų sudarymo data visais atvejais negali būti vėlesnė nei paraiškos pateikimo Institutui data.

Paraiškų vertinimas

Paraiškos, atitinkančios kvietime teikti paraiškas ir Apraše nustatytus administracinius reikalavimus, ne vėliau kaip per 25 darbo dienas nuo kvietime nurodyto paraiškų priėmimo termino pabaigos teikiamos vertinti ekspertų komisijai.

Paraiškas balais nuo 0 iki 100 pagal nustatytus kriterijus vertina ne mažiau kaip trijų literatūros ir leidybos srities ekspertų komisija ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo paraiškų pateikimo jiems dienos.

Pirmiausia paraiškos kiekvieno ekspertų komisijos nario įvertinamos individualiai, vėliau, susirinkę į posėdį, ekspertai priima konsoliduotą sprendimą.

Finansavimas gali būti skiriamas pareiškėjams, kurių paraiškos įvertinamos ne mažiau nei 60,00 balų. Atsižvelgiant į skirstomų valstybės biudžeto lėšų sumą, prioritetas teikiamas paraiškoms, kurių vertinimo kriterijams skiriamų balų suma yra didžiausia.

Finansuojamos tik šios išlaidos

 • Iki 100 proc. leidinio ar iliustruoto leidinio vertimo išlaidų, jeigu jos sudaro ne daugiau nei 70 proc. viso projekto įgyvendinimui reikalingų lėšų;
 • Iliustruoto leidinio redagavimo, maketavimo, dizaino ir (ar) spaudos išlaidos, taip pat autorių teisių į iliustruotą leidinį įsigijimo išlaidos. Prašomos finansuoti sumos dydis negali viršyti 1 000 Eur.

Finansavimo sutartis

Su pareiškėju, kuriam skirtas finansavimas, Institutas sudaro finansavimo sutartį. Finansavimo sutartis sudaroma lietuvių ir anglų kalbomis. Atsižvelgiant į paraiškoje numatytą projekto įgyvendinimo laikotarpį, su pareiškėju gali būti sudaroma:

 • vieno etapo finansavimo sutartis, jeigu projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaiga yra iki šių metų gruodžio 1 d. (sutarties formą rasite čia);
 • arba dviejų etapų finansavimo sutartis, jeigu projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaiga yra vėlesnė nei šių metų gruodžio 1 d., bet visais atvejais ne vėlesnė nei ateinančių metų gruodžio 1 d. (sutarties formą rasite čia).

 

Projekto vykdytojui skirtas finansavimas pervedamas: 

 • sudarius vieno etapo finansavimo sutartį, 100 procentų skirto finansavimo sumos pervedama projekto vykdytojui išleidus leidinį ir paisant nustatytų terminų atsiskaičius už panaudotas projekto įgyvendinimui skirtas lėšas. Ataskaitos formą rasite čia;
 • sudarius dviejų etapų finansavimo sutartį, iki 60 procentų skirto finansavimo sumos pervedama projekto vykdytojui atsiskaičius už pirmame etape panaudotas skirtas lėšas, o likusi dalis – išleidus leidinį ir pagal nustatytus terminus atsiskaičius už viso projekto įgyvendinimui skirtas lėšas. Pirmo etapo ataskaitos formą rasite čia; viso projekto įgyvendinimo ataskaitos formą rasite čia.

Prieš pateikiant paraišką prašome atidžiai susipažinti su Programos „Lietuvos literatūros vertimų skatinimas“ projektų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis APRAŠU

Lietuvos literatūros vertimų skatinimo projektų vertinimo kriterijų APRAŠU

Paraiškas vertinsiančios ekspertų komisijos darbo REGLAMENTU

REKOMENDACIJOMIS, kaip pasirengti paraiškos pildymui

 

Pildyti paraišką leidinio vertimui

Pildyti paraišką iliustruoto leidinio vertimui ir leidybai

 

Kontaktai pasiteirauti

Finansavimo konkursų skyriaus projektų koordinatorė

Rūta Mėlinskaitė (Mėlynė)

ruta.melyne@lithuanianculture.lt
Mob. +370 659 93823