Lietuvos Kultūros Institutas

Kūrybiškos Europos projektų finansavimo konkursas

Kvietimas teikti paraiškas 2024 m. finansavimui

 

Nuo šių metų balandžio 10 d. iki gegužės 9 d. 23:59 val.

Skelbiame Europos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa“ paprogramių „Kultūra“ ir „Tarpsektorinė“ projektų daliniam finansavimui valstybės biudžeto lėšomis konkursą

Konkursas skirtas Lietuvos kultūros įstaigų ir organizacijų vykdomų projektų, gavusių ES programos „Kūrybiška Europa“ paprogramių „Kultūra“ ir „Tarpsektorinė“, išskyrus finansavimo programas „Žiniasklaidos raštingumas“ ir „Žurnalistų partnerystės“, finansavimui.

Bendra projektų finansavimui skirstoma suma šiais metais yra 400 000 Eur.

Reikalavimai pareiškėjams

Finansavimą pagal teikiamas paraiškas gali gauti juridiniai asmenys, kurie:

 1. Lėšų mokėjimo metu įsteigimo, įregistravimo vietą deklaravo Lietuvos Respublikoje;
 2. steigimo dokumentuose kaip vieną iš veiklos sričių yra nurodę kultūrą, meną ar kūrybines industrijas;
 3. Europos Sąjungos lėšomis finansuojamo projekto ar platformos koordinatoriai, bendraorganizatoriai arba Europos Sąjungos lėšomis finansuojamos platformos nariai, kurių vykdomas projektas jau yra finansuotas per vieną iš šių programų:
 • ES programos „Kūrybiška Europa 2014-2020” paprogramės „Kultūra“ finansavimo programą „Europos bendradarbiavimo projektai“;
 • ES programos „Kūrybiška Europa 2021-2027“ paprogramės „Kultūra“ finansavimo programas „Europos bendradarbiavimo projektai“, „Europos literatūros vertimų sklaida“ arba „Europos platformos kylantiems kūrėjams“;
 • ES programos „Kūrybiška Europa 2021-2027“ paprogramės „Tarpsektorinė“ finansavimo programą „Kūrybinių inovacijų laboratorija“.

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiškos priimamos iki šių metų gegužės 9 d. 23:59 val. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba kompiuteriu ir teikiama el. paštu kurybiskaeuropa@lithuanianculture.lt kaip 1 byla ADOC ar PDF formatu kartu su šiais priedais:

 1. finansavimo sutarties su Europos Komisija dėl projekto įgyvendinimo kopija;
 2. jeigu paraišką teikia Europos Sąjungos lėšomis finansuojamo projekto bendraorganizatorius – tarp jo ir tokio projekto koordinatoriaus sudarytos sutarties, susitarimo ar kito dokumento dėl projekto įgyvendinimo kopija;
 3. jeigu paraišką teikia Europos Sąjungos lėšomis finansuojamos platformos narys – jo kartu su kitais tokios platformos nariais sudarytos platformos įkūrimą ir veikimo principus nustatančios sutarties, susitarimo ar kito dokumento kopija;
 4. Lietuvos kultūros instituto direktoriaus įsakymu patvirtintos formos projekto išlaidų sąmata prie paraiškos. (Prašytume siunčiant paraišką, kartu su į 1 bylą susegtais privalomais dokumentais, papildomai pridėti ir projekto išlaidų sąmatos excell versiją)

Paraiška turi būti pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuota tokiu būdu, kuris leidžia paraišką teikiantį asmenį identifikuoti arba patikrinti paraiškos autentiškumą. Jeigu paraišką pasirašo ne juridinio asmens vadovas, o jo įgaliotas asmuo, prie paraiškos turi būti pridėta įgaliojimo ar kito pasirašyti dokumentus suteikiančio teisę dokumento kopija.

Atkreipiame dėmesį, kad tos pačios projekto veiklų išlaidos Lietuvos kultūros Instituto ar kitų finansavimą projektams skiriančių įstaigų ar institucijų lėšomis gali būti finansuojamos tik vieną kartą.

Paraiškų vertinimo tvarka

Paraiškų vertinimą sudaro du etapai:

 1. administracinės atitikties vertinimas;
 2. komisijos vertinimas.

Administracinis vertinimas atliekamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo šiame skelbime nurodytos paskutinės paraiškų priėmimo dienos.

Paraiškos, atitinkančios keliamus administracinius reikalavimus, ne vėliau kaip per 25 darbo dienas nuo paskutinės paraiškų priėmimo dienos, pateikiamos Lietuvos kultūros instituto direktoriaus sudarytai komisijai. Komisija, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo paraiškų jai pateikimo dienos, pateikia savo siūlymus dėl paraiškų finansavimo Instituto direktoriui.

Sprendimą dėl projektų finansavimo priima Lietuvos kultūros instituto direktorius, įvertinęs komisijos siūlymus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų pateikimo dienos.

Finansavimo sutarties sudarymas, projektų finansavimo dydis ir tinkamos finansuoti išlaidos

Pareiškėjas, kuriam skirtas finansavimas, ne vėliau kaip per 40 darbo dienų nuo Instituto direktoriaus įsakymo dėl lėšų skyrimo, turės pateikti tinkamai užpildytą ir pasirašytą Instituto nustatytos formos sutartį ir detalią išlaidų sąmatą skirtoms lėšoms (finansavimo sutarties formą susipažinimui rasite čia, išlaidų sąmatos formą susipažinimui rasite čia).

Finansuojama iki:

 1. 90 procentų Europos Sąjungos lėšomis finansuojamo projekto arba platformos koordinatoriaus išlaidų (be ES paramos), kuriomis prisidedama prie projekto įgyvendinimo;
 2. 50 procentų Europos Sąjungos lėšomis finansuojamo projekto bendraorganizatoriaus arba platformos nario išlaidų (be ES paramos), kuriomis prisidedama prie projekto įgyvendinimo.

Vienam projektui finansuoti skiriama suma negali būti didesnė kaip 100 000 Eur suma.

Projekto išlaidos yra tinkamos finansuoti, jeigu jos yra:

 • tiesiogiai susijusios su projekto įgyvendinimu ir būtinos projektui vykdyti;
 • projekto vykdytojo patirtos ir apmokėtos laikotarpiu nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki gruodžio 10 d., bet ne anksčiau nei projekto pradžios data ir ne vėliau nei iki projekto vykdymo laikotarpio, nurodyto finansavimo sutartyje, pabaigos;
 • numatytos skirtų lėšų detalioje išlaidų sąmatoje;
 • realios ir atitinka rinkos kainas;
 • patikrinamos, nustatomos bei pagrįstos teisės aktų reikalavimus atitinkančiais apskaitos dokumentais;
 • nėra dengiamos iš kitų finansavimo šaltinių

Atsiskaitymas už gautą finansavimą

Už skirtas lėšas atsiskaitoma projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, ne vėliau kaip iki einamųjų biudžetinių metų gruodžio 20 dienos. Projekto įgyvendinimo ataskaitos formą susipažinimui rasite čia, finansinės ataskaitos formą susipažinimui rasite čia.

 

Svarbiausi dokumentai atsisiuntimui

 

Paraiškos forma

Išlaidų sąmatos prie paraiškos forma

 

Lietuvos kultūros įstaigų ir organizacijų dalyvavimo Europos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa“ paprogramėse „Kultūra“ ir „Tarpsektorinė“ programos valstybinio bendrojo finansavimo tvarkos aprašas

 

Kontaktinė informacija

Agnė Silickaitė

Finansavimo konkursų skyriaus vedėja

agne.silickaite@lithuanianculture.lt

Mob. +370 669 88536

 

Kamilė Čelutkaitė

Programos „Kūrybiška Europa“ biuro Lietuvoje vadovė

kamile@kurybiskaeuropa.eu

Mob. +370 640 24272