Lietuvos Kultūros Institutas
Vertėjai į užsienio kalbas

Katarzyna Korzeniewska

Gimimo metai ir vieta

1972 , Olsztyn (Lenkija)

Išsilavinimas

Istorijos magistrė (Central European University)
Sociologijos mokslų dakratė (Institute for Phylosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences)

Kalbos

Gimtosios - lenkų ir lietuvių.
Verčia iš lietuvių, anglų į lenkų kalbą, iš čekų į lietuvių kalbą

Darbinė veikla

„Polski Przegląd Dyplomatyczny” recenzijų skyriaus redaktorė
https://www.pism.pl/publikacje/Polski_Przeglad_Dyplomatyczny_nr_22020
laisvai samdoma vertėja, tyrėja ir redaktorė

Verta paminėti

2014 m. – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro premija lietuvių kilmės ir Lietuvos piliečiams – mokslininkams dirbantiems užsienyje
2012 – Europos solidarumo centro Gdanske (European Solidarity Centre, Gdansk) apdovanojimas konkurse geriausiai disertacijai solidarumo idėjos sklaidos ir pasipriešinimo diktatūroms, tema

Kontaktai

katarzyna.korzeniewska@gmail.com

Išverstos knygos

  1. Zenonas Norkus: Nie tytuł czyni imperium… Wielkie Księstwo Litewskie w perspektywie porównawczej socjologii historycznej imperiów („Nepasiskelbusioji imperija. Lietuvos Didžioji Kunigaikštija lyginamosios istorinės imperijų sociologijos požiūriu“), Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2019.
  2. Vladas Sirutavičius, Lietuviai ir Lietuvos lenkai, Lietuva ir Lenkija 1988-1994 metais : Litwini i Polacy na Litwie, Litwa i Polska w latach 1988-1994 = Lithuanians and Lithuania’s Poles, and Lithuania and Poland in 1988-1994, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2017.
  3. Alina Pavasarytė (red.): Bazylika archikatedralna pod wezwaniem św. Stanisława i św. Władysława w Wilnie. Przewodnik („Vilniaus  šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedra bazilika: vadovas“) Vilnius:  Bažnytinio paveldo muziejus, 2018.
  4. Vytautasa Ališauskasa (red.): Dzieje chrześcijaństwa na Litwie („Krikščionybės Lietuvoje istorija“), Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2014.
  5. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė, Dzieje wizerunku św. Kazimierza od XVI do XVIII wieku. Między ikonografią a tekstem („Šventojo Kazimiero atvaizdo istorija XVI–XVIII a.“), Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013.

Vertėjo sudarytos ir išverstos antologijos arba vertimai antologijose

  1. Katarzyna Korzeniewska, Alvydas Jokubaitis, Andrzej Pukszto (red.), Politeja. Studia litewskie., nr 16, 2011 (penkių straipsnių vertimas)
  2. Katarzyna Korzeniewska, Vladas Sirutavičius (red.), Pozostawione historii. Litwini o Polsce i Polakach. Kraków: Znak, 1999. (straipsnių vertimas)

Publikacijos periodikoje

  1. Tomáš Halík, Paliesk žaizdas. Artumo dvasingumas („Dotkni se ran. Spiritualita nelhostejnosti“), „Artuma“, nr. 1, 2020 ir sekantys (vertimas iš čekų kalbos, knygos skyriai skelbiami mėnraščio numeriuose).