Lietuvos Kultūros Institutas
Kultūros naujienos, Lietuvos sezono Prancūzijoje 2024 naujienos, Lietuvos sezono Prancūzijoje kvietimai

Skelbiame Lietuvos sezono Prancūzijoje programą sudarysiančių projektų atrankos konkursą

Lietuvos kultūros institutas

Lietuvos sezonas vyks 2024 m. rugsėjo 12 – gruodžio 12 dienomis visoje Prancūzijoje. Planuojama atrinkti apie 100 projektų, kuriuose įvairiomis kultūros ir meno formomis, diskusijomis ir pristatymais supažindinsime Prancūzijos visuomenę su šiuolaikine Lietuvos kultūra, inicijuosime diskusijas ir forumus apie Europos lyderystę, užtikrinant vertybėmis grįstą, tvarią ir taikią pasaulio ateitį. Projektu tikimasi inicijuoti ilgalaikį bendradarbiavimą su Prancūzijos partneriais.

Bendra informacija

Terminas: projektų paraiškos, siekiant gauti dalinį finansavimą ir (ar) Sezono ženklą, priimamos iki šių metų spalio 16 d. (imtinai)

Paraiškos gali būti teikiamos tik Sezono ženklui arba Sezono ženklui ir daliniam finansavimui.

Projektų paraiškas finansavimui ir (ar) Sezono ženklo suteikimui gali teikti fiziniai asmenys, vykdantys Lietuvoje registruotą individualią veiklą, susijusią su renginių organizavimo, leidybos, kultūros, mokymo veiklomis pagal pažymą ir Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose kaip viena iš veiklos sričių yra nurodyta kultūra ir (ar) menas, ir (ar) kūrybinės industrijos, įgyvendinantys projektus kartu su Prancūzijos partneriais.

Sezono ženklui gauti paraiškas gali teikti visi Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys.

To paties projekto paraišką turi pateikti abu – Lietuvos ir Prancūzijos partneriai. Kiekvienas iš partnerių turi pateikti paraišką per Sezonui skirtą Prancūzų instituto informacinę sistemą savo kalba (lietuviškoje sistemos versijoje teikia Lietuvos projekto vykdytojas, prancūziškoje sistemos versijoje – teikia partneris Prancūzijoje). Prisijungimo prie informacinės sistemos nuorodą gaus idėjų konkurse dalyvavę ir atrinkti juridiniai ir fiziniai asmenys, taip pat tie, kurie LKI pateiks informaciją nurodytais kontaktais apie turimą Prancūzijos partnerį ir planuojamą projektą.

Abu pareiškėjai paraiškos biudžeto skiltyje „Lietuvos Sezonui Prancūzijoje prašoma finansuoti suma“ turi nurodyti tą pačią projekto įgyvendinimui reikalingų lėšų sumą. Atrankos komisija svarstys projektams skirtiną finansavimą, atsižvelgiant į į šią paraiškoje nurodytą sumą.

Partneriu Sezono projekte laikoma Prancūzijoje veikianti organizacija, festivalis ar kitas juridinis subjektas, kuris Sezono programą eksponuoja (muziejus, galerija, paveldo objekto valdytojas) ar suteikia jai sceną (teatras, koncertų salė, auditorija konferencijoms ir kino peržiūroms), kuris kartu organizuoja projektą ir prisideda prie jo įgyvendinimo bei sklaidos savo resursais.

2023 m. gruodžio pradžioje susirinksianti jungtinė Lietuvos ir Prancūzijos atrankos komisija, atsižvelgdama į ekspertų rekomendacijas, svarstys Sezono ženklo suteikimą ir projektų dalinį finansavimą. Atrankos komisija ypatingą dėmesį skirs projektų tolygiai geografinei sklaidai visoje Prancūzijoje, skirtingų Sezono programoje reprezentuojamų disciplinų pusiausvyrai, iniciatyvoms, kuriomis siekiama lyčių lygybės, įtraukties bei įvairovės ir tikėsis projektų vykdytojų atsakingo ir jautraus dėmesio projektų tvarumui.

Atkreipiame dėmesį, kad atsižvelgiant į Sezono biudžetą, projektams gali būti suteiktas Sezono ženklas, bet neskirtas finansavimas.
Sezono programos įgyvendinimą didžiąja dalimi planuojama finansuoti Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis. Lėšos projektams bus pervestos 2024 m.

LKI skirtomis lėšomis bus galima finansuoti Lietuvos projekto vykdytojui reikalingas projekto įgyvendinimo išlaidas. Kiekvieno į Sezoną įtraukto Lietuvos ir Prancūzijos projekto vykdytojai turės tarpusavyje nusistatyti juos siejančias sutarties sąlygas bei susitarti dėl skirtų lėšų paskirstymo įgyvendinant projektą.

Reikalavimai pareiškėjams

1. Bendro abiejų šalių projekto vykdytojų paraiškos: Lietuvos pareiškėjas ir jo partneris iš Prancūzijos turi pateikti to paties projekto paraiškas savo kalbomis per Informacinę sistemą „IF Prog”.
2. Projekto veiklos turi būti vykdomos Sezono metu (2024 m. rugsėjo 12 d. – gruodžio 12 d.).

Paraiškų vertinimą sudarys trys etapai

1. Administracinis vertinimas;
2. ekspertų rekomendacijos;
3. svarstymas Atrankos komisijoje.

Administracinį vertinimą atlieka LKI ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo konkurso skelbime nurodyto paraiškų priėmimo termino pabaigos.
Paraiškos, atitinkančios reikalavimus, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo konkurso skelbime nurodyto paraiškų priėmimo termino pabaigos, perduodamos konsultuojantiems ekspertams, turintiems specialiųjų žinių ir įgūdžių kultūros, meno ar kitose veiklos srityse. Ekspertai įvertina projekto kokybę ir meninę vertę bei pateikia rekomendacijas dėl Sezono ženklo projektams suteikimo.

Su konsultuojančių ekspertų rekomendacijomis susipažins ir galutinius sprendimus dėl Sezono projektų finansavimo ir (arba) Sezono ženklo suteikimo priims jungtinė Lietuvos ir Prancūzijos atrankos komisija (Sezono komisarė, Lietuvos kultūros atašė Prancūzijoje, LKI Projektų ir programų skyriaus vadovė, Prancūzų instituto atstovai). Atrankos komisijos posėdžiuose konsultantų teisėmis taip pat dalyvaus Lietuvos kultūros ministerijos, Prancūzijos kultūros ministerijos bei Prancūzijos Europos ir užsienio reikalų ministerijos atstovai bei konsultuojantys ekspertai.

Jeigu projektui bus suteiktas Sezono ženklas, projekto vykdytojai prisiims šiuos įsipareigojimus:

– viešinti tam tikrą skaičių logotipų ir privalomų paminėjimų visuose projekto komunikacijos dokumentuose, skelbiamuose kaip jūsų projekto dalis (nesvarbu kokia forma: spaudoje, skaitmeninėje, vaizdo medžiagoje ar interneto svetainėje),
– suderinti projekto komunikacijos planą su Sezono komanda, vadovaujantis Sezono ženklo naudojimo taisyklėmis, su kuriomis bus supažindinti patvirtintų projektų vykdytojai.

Preliminarus tvarkaraštis 

2023 m. liepos pabaiga – spalio 16 d. 
Projektų paraiškų teikimas
2023 m. spalio pabaiga – lapkričio pradžia 
Paraiškų administracinis vertinimas
2023 m. lapkričio pabaiga 
Paraiškų ekspertinis vertinimas
2023 m. lapkričio pabaiga – gruodžio vidurys
Jungtinės atrankos komisijos sprendimai
2023 m. gruodžio vidurys – gruodžio pabaiga 
Įtraukimas į programą (teisės naudoti Lietuvos sezono Prancūzijoje 2024 m. ženklą suteikimas)
Pranešimas apie paskirtą finansavimą

 

Svarbiausi dokumentai atsisiuntimui

Lietuvos sezono Prancūzijoje 2024 m. projektų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis ir Lietuvos sezono Prancūzijoje 2024 m. ženklo suteikimo taisyklės

Sezono koncepcija

 

Kontaktinė informacija:
Finansavimo konkursų skyriaus vedėja Agnė Silickaitė (sezonas2024@lithuanianculture.lt, +370 669 88536)