Lietuvos Kultūros Institutas
Kultūros naujienos

Ieškome teisininkės arba teisininko

Lietuvos kultūros institutas

Lietuvos kultūros institutas kviečia prie draugiškos ir profesionalios komandos prisijungti teisininkę arba teisininką. 

Kolegės arba kolegos darbas bus užtikrinti teisės aktų reikalavimų laikymąsi Institutas veikloje taip, kad Institute rengiami teisės aktų projektai, Instituto direktoriaus įsakymai, kiti tvarkomieji  dokumentai ir raštai neprieštarautų Lietuvos Respublikos įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams.

Darbo pobūdis: 

 • įsakymų ir įsakymais tvirtinamų teisės aktų projektų rengimas ir dalyvavimas juos rengiant;
 • viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas; informacijos apie viešuosius pirkimus teikimas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS); skelbimų, ataskaitų bei informacinių pranešimų rengimas ir jų teikimas Viešųjų pirkimų tarnybai; einamųjų metų Instituto prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų plano projekto rengimas ir tvirtinimas;
 • korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymas;
 • asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų Institute įgyvendinimo stebėsenos analizės ir vertinimo vykdymas;
 • Instituto darbuotojų konsultavimas, ar parengti teisės aktų projektai neprieštarauja galiojantiems teisės aktams;
 • išvadų ir pasiūlymų Instituto darbuotojams ir direktoriui teisės aiškinimo ir taikymo klausimais teikimas;
 • dalyvavimas Instituto darbo grupių ir komisijų veikloje, organizuojamuose posėdžiuose, susirinkimuose;
 • bendradarbiavimas su institucijomis, įstaigomis bei kitomis organizacijomis šios pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais;
 • kitų užduočių, reikalingų LKI strateginių tikslų įgyvendinimui ir efektyviam funkcionavimui.
 • tinkamo Instituto interesų atstovavimo sutartiniuose santykiuose užtikrinimas;
 • atstovavimas įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose;
 • dalyvavimas atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus;

LKI teisininkas (-ė) yra tiesiogiai pavaldus (-i) LKI direktorei.

 

Tikimės, kad Jūs: 

 • Turite aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą;
 • Turite ne mažesnę kaip dviejų metų darbo patirtį teisės srityje;
 • Turite galiojantį viešųjų pirkimų specialisto pažymėjimą;
 • Esate gerai susipažinęs (-usi) bei gerai išmanote Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, konstitucinę, darbo, administracinę ir civilinę teisę, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, kitus Vyriausybės nutarimus ir teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, kitus Instituto funkcijas nustatančius bei jos darbą reglamentuojančius teisės aktus;
 • Mokate analizuoti teisinę informaciją, rengti išvadas, gebėti teikti teisines konsultacijas;
 • Gebate sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, rengti teisės aktų projektus, metodinius dokumentus, išmanote teisinės technikos reikalavimus, dokumentų rengimo taisykles;
 • Gebate efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą, savarankiškai rinktis darbo metodus, analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas;
 • Mokate dirbti Microsoft Office programiniu paketu bei naudotis naujomis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis, išmanyti raštvedybos taisykles;
 • Esate pareigingas (-a), atidus(-i), iniciatyvus (-i), gebate efektyviai bendradarbiauti ir dirbti komandoje.

Mes Jums siūlome: 

 • darbą pilnu etatu, miesto centre bei nuotolinio darbo galimybes;
 • atlyginimą – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą 12,6 BD (2343,00 Eur su mokesčiais).
 • Galimybę įsilieti į profesionalų ir draugišką kolektyvą;
 • Kvalifikacijos kėlimo kursus ir galimybę augti tarptautiniame lauke veikiančioje institucijoje;

 

Darbo apimtis: visa darbo diena, taikomos nuotolinio darbo formos.

Preliminari darbo pradžia – liepos vidurys.

 

Svarbu! Dokumentai dalyvauti konkurse pateikiamos per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, adresu: https://portalas.vtd.lt/lt/teisininkas-322;882870.html (skelbimo nr. 88287). Konkurso skelbime nurodytus dokumentus privaloma pateikti iki 06.12 dienos.

Kontaktinis asmuo pasiteiravimui – LKI biuro administratorė Sonata Balzarytė, tel. +370 5 2312639, m. +370 659 93828.