Lietuvos Kultūros Institutas
Kultūros naujienos

Stiprinamas Lietuvos kultūros instituto vaidmuo didinant nacionalinės kultūros sklaidą užsienyje

Lietuvos kultūros institutas

Siekdama stiprinti Lietuvos kultūros potencialą tarptautiniu mastu ir įgyvendinti kryptingą kultūros sklaidos užsienyje politiką, Vyriausybė Kultūros ministerijos teikimu pritarė teisės aktų projektams, suteikiantiems Lietuvos kultūros institutui viešojo administravimo funkcijas.

Nuo 2023 m. sausio 1 d. Kultūros ministerijai pavaldžios biudžetinės įstaigos Lietuvos kultūros instituto organizacinė forma keičiama į biudžetinę įstaigą Lietuvos kultūros institutą prie Kultūros ministerijos.

Lietuvos kultūros instituto veiklos tikslas – nuosekliai stiprinti Lietuvos kultūros vaidmenį pasaulyje, didinant tarptautines Lietuvos meno kūrėjų ir kultūros srities specialistų galimybes ir skatinant tikslingą nacionalinės kultūros sklaidą užsienyje.

Šalia šiuo metu Lietuvos kultūros instituto atliekamų funkcijų įgyvendinant Lietuvos kultūros pristatymo programas užsienio valstybėse, koordinuojant kultūros atašė veiklos programų įgyvendinimą, organizuojant ir vykdant užsienio valstybių kultūros srities specialistų vizitus, skatinant nacionalinės literatūros vertimus į užsienio kalbas ir kt., Lietuvos kultūros institutas įgis teisę skirti valstybinį finansavimą kultūros organizacijoms, vykdančioms nacionalinės kultūros sklaidą užsienyje, išskyrus kino sritį, tai yra turės galimybę glaudžiau dirbti su kultūros srities organizacijomis ir įtraukti jas į vykdomas tarptautines programas.

Tikimasi, kad papildomus įgaliojimus įgijusi įstaiga padės kryptingiau ir efektyviau, vadovaujantis tarptautinių projektų kokybės vertinimo kriterijais, įgyvendinti nacionalinės kultūros sklaidą užsienyje, taip pat kelti Lietuvos kultūros pristatymų užsienyje kokybę tarptautiniuose forumuose, ne tik finansuojant šiuos pristatymus, bet ir prisidedant prie jų kokybiško įgyvendinimo, aktyvių komunikacijos veiksmų.

Įstaigos organizacinės formos pakeitimu siekiama įgyvendinti 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano uždavinį „Gerinti sąlygas kuriantiems Lietuvoje ir didinti Lietuvos kultūros sklaidą užsienyje“ ir spręsti 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo programoje nustatytą poreikį sukurti tolygią ir tvarią kūrybinių pajėgumų stiprinimo konkuruoti tarptautiniu mastu sistemą.