Lietuvos Kultūros Institutas
Kultūros naujienos

Informacija apie valstybės pagalbos priemones kultūros sektoriui

Lietuvos kultūros institutas

Kultūros ministerija informuoja, kad kartu su Vyriausybe ir kitomis atsakingomis institucijomis deda visas pastangas, kad koronaviruso sukelti padariniai kultūros sričiai ir čia dirbantiems žmonėms turėtų kuo mažesnę įtaką. Pateikiame informaciją apie pokyčius kultūros sektoriuje ir pagalbą kultūros srityje dirbantiems žmonėms ekstremalios situacijos ir karantino sąlygomis.

 

Kultūros ministerijos žinioje esančioms įstaigos

  • turi užtikrinti, kad karantino metu įstaigos nebūtų lankomos, nebūtų vykdomas fizinis lankytojų aptarnavimas, įstaigos neorganizuotų renginių bei susibūrimų atvirose ir uždarose erdvėse;
  • perkelti 2020 m. kovo 16–30 d. įstaigų suplanuotus renginius vėlesniam laikui, kuris galės būti nustatytas atšaukus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje. Apie perkeltą renginį informuoti bilietus įsigijusius asmenis, užtikrinant įsigytų bilietų galiojimą perkeltam renginiui. Tik nesant galimybės renginį, numatytą vykdyti 2020 m. kovo 16–30 d., perkelti į vėlesnį laiką, renginį atšaukti.  Grąžinti už bilietus sumokėtus pinigus bilietus įsigijusių asmenų pareikalavimu;
  • užtikrinti, kad karantino metu darbas įstaigose būtų organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas funkcijas atlikti darbo vietoje. Privaloma užtikrinti būtinųjų neatidėliotinų funkcijų atlikimą. Kai dėl įstaigos veiklos apribojimo įstaiga negali suteikti darbuotojui ar jų grupei sulygto darbo arba darbo pilnu etatu, įvertinama galimybė paskelbti prastovą arba dalinę prastovą. Dėl įstaigos darbo organizavimo pakeitimų konsultuojamasi su įstaigose veikiančiomis profesinėmis sąjungomis;
  • rinkti dokumentais pagrįstus duomenis apie įstaigų patiriamus nuostolius dėl suplanuotų renginių perkėlimo ir (arba) atšaukimo;
  • uždrausti visas įstaigų darbuotojų komandiruotes Lietuvos Respublikoje ir į užsienį 2020 m. kovo 16–30 d., išskyrus komandiruotes Lietuvos Respublikoje, kai tai būtina dėl itin svarbių priežasčių ir jų negalima perkelti vėlesniam laikui;
  • įpareigoti įstaigos darbuotojus informuoti įstaigos vadovą, jei darbuotojas pastaruoju metu lankėsi užsienyje ir grįžo iš užsienio valstybės į Lietuvą po 2020 m. kovo 10 d. Įstaigų darbuotojams, grįžusiems iš užsienio valstybių, privaloma 14 dienų izoliacija. Įstaigų vadovai, taikant prioritetą, sprendžia dėl šių asmenų galimybės dirbti nuotoliniu būdu;
  • karantino metu įstaigose neorganizuoti posėdžių ir kitų darbo susitikimų, o organizuojant veiklą, vengti žmonių artimo kontakto, t. y. organizuoti posėdžius, pasitarimus ir kitus darbo susitikimus nuotoliniu būdu, naudojant elektroninių ryšių bei telekomunikacijos priemones (vaizdo ir garso konferenciniu ryšiu ar kt. būdais).

Kultūros įstaigos savivaldybėse

Atsižvelgiant į situaciją dėl koronaviruso plitimo, kultūros įstaigos, veikiančios šalies savivaldybėse, privalo laikytis Vyriausybės nurodymų. Organizacinius ir veiklos klausimus šios įstaigos turėtų spręsti su įstaigų steigėjais, t. y. savivaldybėmis arba Kultūros ministerija, jeigu jų steigėja yra ministerija.

Meno kūrėjų socialinė apsauga

Siekiant koronaviruso sukeltų padarinių mažinimo numatoma išplėsti Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos nuostatos. Meno kūrėjų socialinės apsaugos programoje atsisakoma nuostatos, kad nauja kūrybinės prastovos išmoka iš programos lėšų gali būti skiriama tik praėjus metams nuo skirtos kūrybinės prastovos išmokos mokėjimo pabaigos. Tokį siūlymą ministerija jau yra pateikusi Vyriausybei.

Prašymai priimami iki einamojo mėnesio 20 dienos. Juos Meno kūrėjų socialinės apsaugos komisija svarsto kartą per mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio priešpaskutinės dienos.

Informacija dėl dokumentų pateikimo kūrybinių prastovų išmokoms gauti teikiama tel. nr. +3706 084 7712

Skenuoti prašymai ir reikalingi dokumentai siunčiami el. pašto adresu: dmm@lrkm.lt 

Daugiau informacijos rasite: čia.

Parama darbo vietų išsaugojimui

Paskelbus ekstremalią situaciją arba karantiną ne visais atvejais įmanoma dirbti nuotoliniu būdu, todėl sudėtingais atvejais darbdaviai gali skelbti prastovą arba dalinę prastovą, o valstybė yra pasirengusi prisidėti prie darbo užmokesčio mokėjimo darbuotojams.

Kai įmonėje paskelbiama prastova dėl ekstremalios situacijos ar karantino, darbuotojas turi gauti ne mažiau nei minimali mėnesio alga ir iš jo negali būti reikalaujama atvykti į darbą. Darbdaviams patiriamos išlaidos bus kompensuojamos iš Užimtumo tarnybos skiriant darbdaviui subsidiją. Minimali mėnesio alga šiuo metu siekia 607 eurus „ant popieriaus“ arba 437 eurus „į rankas“.

Valstybės subsidijų dydžiai:

60 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei minimali mėnesio alga;

90 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei minimali mėnesio alga, tuose sektoriuose, kur nustatyti Vyriausybės apribojimai ekstremalios situacijos arba karantino metu. Į šių sektorių sąrašą pakliūna ir didžioji dalis nevalstybinių kultūros ir meno įstaigų. Visą draudžiamų veiklų karantino metu sąrašas pateikiamas Vyriausybės nutarime.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad subsidija negalės pasinaudoti valstybės ar savivaldybės institucijos ir įstaigos, profesinės sąjungos, religinės bendruomenės ar bendrijos ir asociacijos.

Subsidija bus mokama iki pasibaigs ekstremali padėtis arba karantinas, o darbdavys įsipareigoja išlaikyti asmeniui darbo vietą dar 3 mėnesius nuo subsidijos mokėjimo pabaigos.

Savarankiškai dirbantiems asmenims

Savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie iki ekstremalios situacijos paskelbimo arba karantino mokėjo socialinio draudimo įmokas ne trumpiau nei 3 mėnesius per pastaruosius metus, bus mokama fiksuoto dydžio išmoka iš Garantinio fondo.

Išmokos dydis sieks einamųjų metų minimalių vartojimo poreikių dydžio sumą, tai yra 257 eurus per mėnesį. Išmoką bus galima gauti kreipiantis į Užimtumo tarnybą, tačiau ji nebus mokama tiems savarankiškai dirbusiems asmenims, kurie taip pat dirba pagal darbo sutartį.

Daugiau informacijos rasite: čia.

Vykdantiems Europos Sąjungos investicijų projektus

Europos Sąjungos fondų lėšų administravimo sistema, reaguodama į COVID-19 ir įgyvendindama Vyriausybės priimtą Ekonomikos skatinimo ir COVID-19 sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą, ruošiasi sparčiam lėšų panaudojimui ir lankstesniam procedūrų taikymui.

Finansų ministerija rengia Laikinąją tvarką, apibrėšiančią palengvinimus projektų įgyvendinimui tol, kol šalyje bus sudėtinga situacija dėl COVID-19. Ši tvarka artimiausią savaitę bus paskelbta ir  svetainėje www.esinvesticijos.lt. Vyriausybės nutarimu ketinama skirti daugiau finansavimo COVID-19 labiausiai paveiktoms sritims – sveikatos ir socialinei apsaugai bei verslo likvidumui užtikrinti.

Taip pat Europos Komisija rengia teisės aktų pakeitimus, kuriais vadovaujantis šalims narėms bus užtikrintas lankstumas perskirstyti lėšas bei suteiktos platesnės galimybės naudoti Europos regioninės plėtros fondo investicijas.

Kilus klausimų dėl projektų vykdymo, raginama bendrų sprendimų pirmiausia ieškokti kreipiantis į projektą prižiūrinčios agentūros projektų vadovą. Apie tai, kokie dokumentai ir sprendimai bus priimti, projektų vykdytojai bus nuolat informuojami.

Lietuvos kultūros taryba

Lietuvos kultūros taryba (LKT) informuoja, kad koronaviruso plitimas ir su tuo susijusios aplinkybės, turėjusios įtakos įstaigų, organizacijų, taip pat individualių ir edukacinių stipendijų gavėjų veiklos planams, gali būti laikomos force majeure (nenugalima jėga), dėl kurių gali būti peržiūrimi sutarčių vykdymo įsipareigojimai.

Tai reiškia, jog LKT nereikalaus grąžinti lėšų, jau panaudotų įgyvendinti veiklas, kurios buvo atšauktos ar pasikeitė jų apimtis dėl aplinkybių, susijusių su koronaviruso plitimu.

Apie jau pasibaigusių veiklų įgyvendinimą, kaip ir iki šiol, praneškite užpildydami projekto įvykdymo rezultatų bei finansines ataskaitos formas, kuriose prašome nurodyti tiek visas patirtas išlaidas, tiek įgyvendintų veiklų apimtis (kartu nurodant visus pasikeitimus, įvykusius dėl koronaviruso plitimo). Tokia pat tvarka galioja ir LKT finansuotiems, bet dėl koronaviruso atšauktiems projektams ar jų veikloms.

Jeigu, vertinant projekto ar įgyvendinamų veiklų pobūdį, matote galimybę projekto pabaigos terminą nukelti, tą galite padaryti įprastu būdu – nurodant nukėlimo priežastis bei informuojant LKT raštu.

LKT atidžiai stebi situaciją ir, pasikeitus aplinkybėms, pateiks atnaujintą informaciją, susijusią su kultūros ir meno projektų įgyvendinimu.

Dėl projektų ar stipendijų veiklų įgyvendinimo, kaip ir visuomet, konsultuoja LKT sričių ir programų kuratoriai.

 

Naujausią informaciją sekite Kultūros ministerijos svetainėje.