Lietuvos Kultūros Institutas
Vertėjai į užsienio kalbas

Marija Zavjalova

Gimimo metai ir vieta

1971, Maskva (Rusija)

Išsilavinimas

Maskvos valstybinio Lomonosovo universiteto (МГУ) filologijos fakultetas (1995)
Filologijos mokslų daktarė (1999)

Kalbos

Gimtoji - rusų
Verčia iš lenkų, italų, lietuvių kalbų į rusų

Darbinė veikla

Nuo 1998 m. vyresnioji mokslo darbuotoja Rusijos mokslų akademijos Slavistikos institute (Baltų ir slavų tyrinėjimų centras)
Nuo 2011 taip pat vedančioji mokslo darbuotoja Maskvos valstybinio Lomonosovo universiteto Pasaulinės kultūros institute (Senosios kultūros skyrius)
2003 – 2009: Kultūros atašė padėjėja Lietuvos Respublikos ambasadoje Rusijos Federacijoje

Verta paminėti

Kontaktai

mariazavyalova@gmail.com

Išverstos knygos

 1. Marija Zavjalova, R. Balkutė, I. Barovskis, A.S. Belousova, D. Burkhart, A.V. Gura, K. Dubnov, J. Konickaja, J. Kursīte-Pakule, T.V. Michailova, V.S. Polilova, D. Razauskas, N. Rudnik-Segal, D. Segal, C.M. Solivetti, I. Šteina, J. Vaiškūnas, S. Valentas, T.V. Volodina, O. Žukauskienė, W.G. Weststeijn, Мир животных в мифопоэтическом ракурсе, Legorussia S.A.S., Vičenza, 2017.
 2. Рaса Чепайтене. Культурное наследие в глобальном миреа (Paveldosauga globaliajame pasaulyje). Вильнюс: Европейский гуманитарный университет; Институт истории Литвы, 2010.
 3. М.В. Завьялова. Вильнюсские предания и легенды. Москва: Институт славяноведения РАН. Москва, 2015.(kompleksinis vertimas iš dviejų šaltinių: Dr. Władysław Zahorski. Podania i legendy Wileńskie. Wilno. Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego, 1925 (vertimas iš lenkų kalbos); Vilniaus padavimai / [Sekdamas d-ru Zahorskiu parašė P. Vingis]. Vilnius: „Alka“, 1990 (2-asis fotografuot. Leid. 1-asis „Aitra“, 1931 m.))

Mokslinė vertimo redaktorė:

 1. А.-Ю. Греймас. О богах и людях: Исследования по литовской мифологии (Apie dievus ir žmones: lietuvių mitologijos studijos)/ Vertimas iš lietuvių kalbos: M. Čepaitytė. Москва: Форум-неолит; Baltos lankos, 2017.

Vertėjo sudarytos ir išverstos antologijos arba vertimai antologijose

Publikacijos periodikoje

 1. З. Зинкявичюс. Мартинас Мажвидас и начало литовской письменности (Martynas Mažvydas ir lietuvių raštijos pradžia) // Балто-славянские исследования-1997. Москва: «Индрик», 1998, стр. 7-14.
 1. Н. Велюс. Древние смысловые пласты литовских святочных песен (Senieji kalėdinių dainų ir papročių semantikos klodai) // Балто-славянские исследования-1997. Москва: «Индрик», 1998, стр. 334-349.
 2. А. Сабаляускас. Благодарим Владимира Топорова (Dėkojame Vladimirui Toporovui) // Балто-славянские исследования-1997. Москва: «Индрик», 1998, стр. 596-597.
 3. З. Зинкявичюс. Инвентари имений XVII века – источник антропонимии и демографии Восточной Литвы (XVII a. dvarų inventoriai – Rytų Lietuvos antroponimikos ir demografijos šaltinis) // ПОЛYТРОПОN. К 70-летию Владимира Николаевича Топорова. Москва: «Индрик», 1998, стр. 165-183.
 4. А. Сабаляускас. О литовской форме nuodu ‘мы оба (обе)’ (Dėl lie. formos nuodu‘mudu’) // ПОЛYТРОПОN. К 70-летию Владимира Николаевича Топорова. Москва: «Индрик», 1998, стр. 184-185.
 5. Н. Лауринкене. Норбертас Велюс (1938-1996) (Norbertas Vėlius (1938-1996) // Живая старина, № 3, 1998, стр. 62.
 6. Н. Велюс. О семантике припева lado в литовских сутартинес (Apie lietuvių sutartinių priedainio ladosemantiką) // Балто-славянские исследования 1998-1999 XIV. Москва: «Индрик», 2000, стр. 189-196.
 7. Гжегож Блашчик. Ежи Охманьски как литуанист (1933 – 1996) (Jerzy Ochmański  jako lituanista (1922-1966)) // Балто-славянские исследования XV. Москва: «Индрик», 2002, стр. 588-618. (vertimas iš lenkų kalbos)
 8. З. Зинкявичюс. Некоторые соображения по вопросу возникновения латышского языка (Keletas samprotavimų dėl latvių kalbos atsiradimo) // Балто-славянские исследования XV. Москва: «Индрик», 2002, стр. 128-134.
 9. С. Каралюнас. Происхождение формы yra – 3 лица настоящего времени глагола ‘быть’ в литовском языке (Обзор исследований и попытка новой интерпретации) (Formos liet. yra – veiksmažodžio „būti“ esamojo laiko 3 asmens kilmė (tyrinėjimų apžvalga ir naujos interpretacijos bandymas)) // Балто-славянские исследования XV. Москва: «Индрик», 2002, стр. 135-174.
 10. Н. Лауринкене. Символика девятирогого оленя в литовских календарных песнях (Devyniaragio elnio simbolika lietuvių kalendorinėse dainose) // Живая старина, № 4, 2000, стр. 39-41.
 11. Н. Лауринкене. Представления о Месяце и объяснения происхождения видимых на нем пятен в балтийской мифологии (Vaizdiniai apie Mėnulį ir jame matomų dėmių kilmės paaiškinimai lietuvių mitologijoje) // Балто-славянские исследования XV. Москва: «Индрик», 2002, стр. 360-385.
 12. В. Виткаускас. Об изменении форм среднего рода в жемайтских говорах (Apie bevardės giminės formų pasikeitimą žemaičių tarmėse) // Язык и культура. Факты и ценности. К 70-летию Ю.С. Степанова. Москва: Языки славянской культуры, 2002, стр. 441-445.
 13. С.Валянтас. Экспансионизм авангардизма (Avangardo ekspansionizmas) // Язык и искусство: динамический авангард наших дней. Семинар академика Ю.С. Степанова “Современная философия языка”. Работы 2002 г. Москва, 2002, стр. 183-210.
 14. С.Валянтас. Двусоставные антропонимы – реликты поэзии балтов (Dvikamieniai asmenvardžiai – baltų poezijos reliktai) // Балто-славянские исследования XVI. Москва: «Индрик», 2004, стр. 201-223.
 15. Й. Забулите. Птицы на деревянных крестах (Medinių kryžių paukščiai) // Балто-славянские исследования XVI. Москва: «Индрик», 2004, стр. 272-288.
 16. Н.Лауринкене. Кузнец в литовской мифологической традиции (Kalvis lietuvių mitologinėje tradicijoje) // Балто-славянские исследования XVI. Москва: «Индрик», 2004, стр. 224-244.
 17. С. Валянтас. Экспансия лингвистики в поэтические тексты (противопоставление «свой – чужой») (Kalbotyros ekspansija į poetinius tekstus (priešprieša „savas – svetimas“) // Поэтика исканий, или поиск поэтики. Материалы международной конференции-фестиваля «Поэтический язык рубежа XX–XXI веков и современные литературные стратегии» (Москва, 16-19 мая 2003 года). Москва: Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, 2004, стр. 164-170.
 18. Е. Бартминьски. Точка зрения, перспектива, языковая картина мира (Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata) // Ежи Бартминьский. Языковой образ мира: очерки по этнолингвистике. Москва: «Индрик», 2005, стр. 87-104. (vertimas iš lenkų kalbos)
 19. Е. Бартминьски. Правые – левые. Способы профилирования понятий (Prawica – lewica. Sposoby profilowania pojęć) // Ежи Бартминьский. Языковой образ мира: очерки по этнолингвистике. Москва: «Индрик», 2005, стр. 244-251. (vertimas iš lenkų kalbos)
 20. Е. Бартминьски. Языковая картина мира и связность текста (Językowy obraz świata a spójność tekstu) // Ежи Бартминьский. Языковой образ мира: очерки по этнолингвистике. Москва: «Индрик», 2005, стр. 296-319. (vertimas iš lenkų kalbos)
 21. Й. Забулите. Следы некрокульта в деревенской культуре балтов конца XIX – начала XX века: концепты дерева и растения в мировоззрении и пластике надгробий (Nekrokulto pėdsakai XIX amžiaus pabaigos – XX amžiaus pradžios baltų kaimo kultūroje: medžio ir augalo sampratos pasaulėžiūroje bei antkapių plastikoje) // Балты и Великое княжество Литовское: историко-лингвистический взгляд. Памяти Э. Банёниса. Москва: Новое издательство, 2007, стр. 197-233.
 22.  Н. Лауринкене. Литовская устная традиция о связи змеи с жизнью и ее возникновением (Lietuvių žodinė tradicija apie gyvatės ryšį su gyvybe ir jos atsiradimu)// Балтийские перекрестки: этнос, конфессия, миф, текст. Санкт-Петербург: Наука, 2005, стр. 232-253.
 23. С. Каралюнас. К проблеме происхождения названия Lietuva ‘Литва’ (Dėl Lietuvos vardo kilmės) // Этнокультурные и этноязыковые контакты на территории Великого княжества Литовского. Материалы международной научной конференции. Москва: Новое издательство; Дом Юргиса Балтрушайтиса, 2006, стр. 77-86.
 24. С.Каралюнас. Рефлекс и-е. *bhāĝos ‘бук’ (Fagus silvatica) в литовском языке? (I.-e. *bhāĝos ‘bukas’ (Fagus silvatica) refleksas lietuvių kalboje? // Балто-славянские исследования XVII. Москва: «Индрик», 2006, стр. 93-98.
 25. В. Блажек. Балтийские горизонты в восточночешской гидронимии (Baltic Horizon in Eastern Bohemian Hydronymy?) // Балто-славянские исследования XVII. Москва: «Индрик», 2006, стр. 76-92. (vertimas iš anglų kalbos)
 26. А. Сабаляускас. Поздравляем Симаса Каралюнаса (Sveikiname Simą Karaliūną) // Балто-славянские исследования XVII. Москва: «Индрик», 2006, стр. 485-487.
 27. Д. Растенене. Литовская традиция праздников песни (Lietuvių dainų švenčių tradicija) // Традиционная культура, № 4, 2009, стр. 86-91.
 28. Р. Балкуте. Атлайдай в жемайтийской Калварии: заметки о празднике (Žemaičių Kalvarijos atlaidai: užrašai apie šventę) // Традиционная культура, № 4, 2009, стр. 61-69.
 29. Э. Алекнайте. Элементы шаманизма в религиозной традиции балтов (Šamanizmo elementai religinėje baltų tradicijoje) // Традиционная культура, № 4, 2009, стр. 91-100.
 30. С. Матулявичене. Из истории праздника Росы (Iš Rasos šventės istorijos) // Традиционная культура, № 4, 2009, стр. 101-10
 31. С. Каралюнас. Древний литовский пантеон и его сравнительно-исторический контекст (Senovės lietuvių panteonas ir jo istorinisŸlyginamasis kontekstas // Балто-славянские исследования XVIII. Москва, 2009, стр. 448-485.
 32. Н. Лауринкене. Земля-мать в литовской народной традиции (Žemė motina lietuvių liaudies tradicijoje) // Балто-славянские исследования XVIII. Москва: Языки славянских культур, 2009, стр. 486-503.
 33. С. Валянтас. В поисках потерянной традиции: поэтическая балтистика (Prarastos tradicijos beieškant: poetinė baltistika)// Балто-славянские исследования XVIII. Москва: Языки славянских культур, 2009, стр. 578-605.
 34. Д. Киселюнайте. Исследование языка курсениеков Куршской косы: язык информантки Эрики Калвис (Kuršių nerijos kuršininkų kalbos tyrimas: pateikėjos Erikos Kalvis kalba) // Балто-славянские исследования XVIII. Москва: Языки славянских культур, 2009, стр. 342-353.
 35. Б.Стунджя. Составные существительные в Эльбингском словарике (Elbingo žodynėlio sudurtiniai daiktavardžiai) // Балто-славянские исследования XVIII. Москва: Языки славянских культур, 2009, стр. 183-204.
 36. Н. Лауринкене. Балтийские ритуалы: жертвоприношение богине земли Жямине (Baltų ritualai: aukojimas žemės deivei Žemynai) // Топоровские чтения I-IV (2006-2009). Избранное. Москва: Пробел, 2010.
 37. Альгирдас Сабаляускас. Провожая Николая Михайлова (Nikolajų Michailovą išlydint) // Salix Sonora: памяти Николая Михайлова. Москва: Институт славяноведения РАН, 2011, стр. 14-17.
 38. Ниёле Лауринкене. Николай Михайлов и Литва (Nikolajus Michailovas ir Lietuva) // Salix Sonora: памяти Николая Михайлова. Москва: Институт славяноведения РАН, 2011, стр. 22-2
 39. Р. Балкуте. Дурной глаз в литовской традиционной культуре (Blogos akys tradicinėje lietuvių kultūroje) // Традиционная культура, № 1, 2013, стр. 50-59.
 40. С. Каралюнас. Названия медведя в балтийских языках и их происхождение (Lokio pavadinimai baltų kalbose ir jų kilmė) // Балто-славянские исследования XIX. Москва: Нестор-История, 2014, стр. 108-115.
 41. В. Даугирдайте. Современная мифологизация камня (на примере литовской традиции) (Šiuolaikinis akmens mitologizavimas (lietuvių tradicijoje) // Диалог с камнем: от природы к культуре. Москва: Институт мировой культуры МГУ, 2016, стр. 296-306.
 42. Пятрас Климас. Из воспоминаний об Оскаре Милоше (Iš prisiminimų apie Oskarą Milašių) // Иностранная литература, № 11, 2018, стр. 172-178.
 43. В.Блажек. Славянское *mečьka ‘медведица’ (Slavic *mečьka „(she-)bear”) // Балто-славянские исследования XX. Москва: Институт славяноведения РАН, 2019, стр. 200-206. (vertimas iš anglų kalbos)
 44. Н. Лауринкене. Мифический образ неба в балтийской традиции (Dangaus mitinis vaizdinys baltų tradicijoje) // Балто-славянские исследования XX. Москва: Институт славяноведения РАН, 2019, стр. 292-316.
 45. Р. Бальсис. Язычество балтов: человеческие жертвоприношения (Baltų pagonybė: žmonių aukojimas) // Балто-славянские исследования XX. Москва: Институт славяноведения РАН, 2019, стр. 384-394.
 46. А. Юджентис. «Наука всегда должна служить жизни, своему народу» (Зигмас Зинкявичюс) („Mokslas visuomet turi tarnauti gyvenimui, savajai tautai“ (Zigmas Zinkevičius) // Балто-славянские исследования XX. Москва: Институт славяноведения РАН, 2019, стр. 467-474.
 47. Ю. Карацеюс. Симас Каралюнас (20.01.1936 – 28.11.2015) (Simas Karaliūnas (1936.01.20 – 2015.11.28) // Балто-славянские исследования XX. Москва: Институт славяноведения РАН, 2019, стр. 448-458.
 48. С. Валянтас. Альгирдас Сабаляускас (26.07.1929 – 17.04.2016) (Algirdas Sabaliauskas (1929.07.26 – 2016.04.17) // Балто-славянские исследования XX. Москва: Институт славяноведения РАН, 2019, стр. 459-466.