Lietuvos kultūros gidas, Rašytojai

Vytautas Kavolis

Vytautas Kavolis (gimė 1930 m. rugsėjo 8 d. Kaune  – mirė 1996 m. birželio 24 d. Vilniuje) – sociologas, kultūrologas. 1944 m., baigiantis Antrajam pasauliniam karui, pasitraukė su tėvais iš Lietuvos. Gimnaziją baigė Vokietijoje, nuo 1950 m. gyveno JAV. Viskonsino, Čikagos, Harvardo universitetuose studijavo sociologiją ir antropologiją. Ilgametis Dickinsono kolegijos sociologijos ir lyginamųjų civilizacijos studijų profesorius. Nuo 1978 m. Comparative Civilisations Rewiewredaktorius, Encyclopaedia Britanica bendradarbis. Lietuvių liberaliosios minties išeivijoje ugdytojas: vienas iš Santaros-Šviesos federacijos kūrėjų ir vadovų, kultūros žurnaloMetmenys organizatorius ir redaktorius, daugybės darbų anglų ir lietuvių kalbomis autorius. Nuo 1992 m. važinėjo į Lietuvą, skaitė paskaitas Vilniaus, Kauno, Klaipėdos universitetuose, turėjo savo mokinių. Jo tarpdisciplininiai tyrinėjimai darė didelę įtaką jaunajai humanitarų kartai. 1993 m. už veikalus Sąmoningumo trajektorijos (1986) irEpochų signatūros (1991) buvo apdovanotas Nacionaline kultūros ir meno premija.
Mirė ir palaidotas Vilniuje.

Kritika:

Kavolio mokslinių interesų skalė labai plati: sociologija, lyginamosios civilizacijų studijos, kultūros sociologija ir psichologija, moralės tradicijos, dailės ir literatūros sociologija, moterų ir vyrų santykių kultūrinė dinamika ir kt.
Jo lietuviškai parašytos studijos – lietuvių intelektualinės istorijos darbai. Kavolio tyrinėjimams būdingas interdisciplininis pobūdis, metodologinis laisvumas ir paslankumas, priklausantis nuo objekto ir minties plėtros. Psichologinė asmenybės studija, egzilio pasaulėjautos eskizai, sąmoningumo trajektorijos ir epochų signatūros padeda nustatyti socialines ir kultūrines reikšmes, jų funkcionavimą. Visuomenės ir kultūros istorijos faktai, jų analizės bei interpretacijos peršviestos egzistencinės ontologijos, sustiprinančios filosofinę laikyseną, paremtą kritišku mąstymu ir laisvu įsipareigojimu. Alternatyvos sąvoka – viena iš pamatinių. Literatūra dalyvauja Kavolio svarstymuose ir iliustruodama, ir savarankiškai atverdama situaciją, įtampą, lūžį, alternatyvą ar jos nebuvimą. Dėmesingiausias „nužemintųjų generacijai“, kuriai ir pats priklausė, – Algimantui Mackui, Liūnei Sutemai.
Kavolis laikytinas moderniosios lietuvių literatūros sociologijos pradininku, interdisciplininiu būdu įrašančiu meninį tekstą į sociumo reikšmių konfigūracijas.
Viktorija Daujotytė, www.lle.lt. 

Bibliografija:

Žmogaus genezė: psichologinė Vinco Kudirkos studija. Chicago: Lietuvių literatūros draugija, 1963.
Nužemintųjų generacija: egzilio pasaulėjautos eskizai. Cleveland: Santara-Šviesa, 1968.
Sąmoningumo trajektorijos: Lietuvos kultūros modernėjimo aspektai. Chicago: A. Mackaus knygų leidimo fondas, 1986.
Epochų signatūros. Chicago. 1991.
Moterys ir vyrai lietuvių kultūroje. Vilnius: Lietuvos kultūros institutas, 1992.
Moralizing Cultures. Lanham: Univ. Press of Amer., 1993.
Žmogus istorijoje. Vilnius: Vaga, 1994.
Kultūrinė psichologija: [straipsnių rinkinys]. Vilnius: Baltos lankos, 1995.
Civilization Analysis as a Sociology of Culture. Lewiston: The Edwin Mellen Press, 1995.
Kultūros dirbtuvė. Vilnius: Baltos lankos, 1996.
Civilizacijų analizė. Vilnius: Baltos lankos, 1998.