Lietuvos kultūros gidas, Rašytojai

Salomėja Nėris

Salomėja Nėris (tikr. Salomėja Bačinskaitė-Bučienė, gimė 1904 m. lapkričio 17 d. Kiršuose, Vilkaviškio r.  – mirė 1945 m. liepos 7 d. Maskvoje) – ryškiausia tarpukario nepriklausomos Lietuvos poetė, žavinti jausmo grynumu, formos lengvumu ir melodingumu. Baigusi gimnaziją, 1924 m. S. Nėris įstojo į Lietuvos universiteto Teologijos filosofijos fakultetą, kur studijavo lietuvių literatūrą, vokiečių kalbą ir literatūrą, pedagogiką-psichologiją. 1927 m. išėjo pirmas S. Nėries poezijos rinkinys Anksti rytą. Baigusi universitetą, mokytojavo Lazdijuose, Kaune, Panevėžyje. Atostogų metu poetė keliavo po Vakarų Europą, gilino vokiečių kalbos studijas. 1936–1937 m. gyveno Paryžiuje. Grįžusi į Lietuvą, dirbo mokytoja vienoje Kauno gimnazijoje. 1938 m. išleistas S. Nėries poezijos rinkinys Diemedžiu žydėsiu, už kurį poetei paskirta Valstybinė literatūros premija.
1940 m. okupacija S. Nėries gyvenime sukėlė dramą. Ji buvo paskirta vadinamojo Liaudies Seimo atstove, taip pat išrinkta į delegaciją vykti į Sovietų Sąjungos Aukščiausiąją tarybą prašyti, kad okupuota Lietuva būtų priimta į Sovietų Sąjungos sudėtį. S. Nėries įsipainiojimas į bolševikų pinkles ir poetės duoklė komunizmo propagandai ligi šiol yra vertinama kontraversiškai.
Kilus karui, S. Nėris buvo išvežta į Rusiją. 1944 m. grįžo į Kauną, bet sunkiai susirgo ir 1945 m. mirė Maskvos ligoninėje. Palaidota Kaune.

Eilėraščiai angliškai

Bibliografija:

Anksti rytą: [eilėraščiai]. Kaunas, 1927.
Pėdos smėly: [eilėraščiai]. Kaunas: Sakalas, 1931.
Mūsų pasakos. Kaunas: Spindulys, 1934.
Per lūžtantį ledą: [eilėraščiai]. Kaunas: Sakalas, 1935.
Diemedžiu žydėsiu: [eilėraščiai]. Kaunas: Sakalas, 1938.
Eglė žalčių karalienė: [poema pasaka]. Kaunas: Valst. l-kla, 1940.
Poema apie Staliną. Kaunas: Spaudos fondas, 1940.
Našlaitė: [eiliuota pasaka]. Kaunas: LTSR Valst. l-kla, 1940.
Rinktinė. Kaunas: LTSR Valstybinė l-kla, 1941.
Dainuok, širdie gyvenimą: [eilėraščiai ir poemos]. Kaunas: LTSR Valst. l-kla, 1943.
Lakštingala negali nečiulbėti. Kaunas: Valst. grož. lit. l-kla, 1945.
Poezija: 2 tomai. Kaunas: Valst. grož. lit. l-kla, 1946-1947.
Senelės pasaka: [eilėraščiai ir poema]. Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1950.
Pavasario daina. Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1953
Baltais takeliais bėga saulytė. Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1956.
Širdis mana – audrų daina. Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1959.
Pavasaris per kalnus eina: [eilėraščiai]. Vilnius: Valst. Grož. lit. l-kla, 1961.
Kur baltas miestas: [rinktinė]. Vilnius: Vaga, 1964.
Laumės dovanos. Vilnius: Vaga, 1966.
Keturi: [poema]. Vilnius: Vaga, 1967.
Negesk, žiburėli: [eilėraščiai ir poemos]. Vilnius: Vaga, 1973.
Kaip žydėjimas vyšnios: [poezijos rinktinė]. Vilnius: Vaga, 1978.
Mama! Kur tu?: [poema]. Vilnius: Vaga, 1980.
Nemunėliai plauks. Vilnius: Vaga, 1980.
Raštai: 3 tomai. Vilnius: Vaga, 1984.
Prie didelio kelio: [eilėraščiai]. Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 1994.
Senelės pasaka: [eilėraščiai]. Vilnius: Spauda, 1995.
Tik ateini ir nueini: [rinktinė]. Vilnius: Alma littera, 1995.
Eglė Žalčių karalienė: [poema-pasaka]. Vilnius: Lietus, 1998.
Šešėliuotas mano kelias: dienoraščių, eilėraščių, laiškų, esė rinktinė. Kaunas: Šviesa, 1999.
Kur ta ugnelė: [eilėraščiai]. Vilnius: Gimtasis žodis, 2004.
Per amžius degti: [poezijos rinkinys]. Kaunas: Ramduva, 2004.
Vėjas ir vaikai: [eilėraščiai], [sudarytojas Martynas Vainilaitis; iliustravo Sofija Vainilaitienė.Vilnius: Žara, 2004.

Baltarusiškai
Калi зямля прачынаецца … : выбранае / Саламея Нерыс. Мiнск: Беларусь, 1971.

Esperantiškai
Piceo, la reĝino de kolubroj: [poema] / Salomėja Nėris; [tradukis Petras Čeliauskas ; dailininkė Indrė Gečiauskaitė]. Kaunas: Ryto varpas, 2005.

Kirgiziškai
Сталин жөнүндө поэма = Поэма о Сталине : (ырлар жыйнагы) / Саломея Нерис. Фрунзе : Кыргызмамбас, 1952.

Lenkiškai
Biała ścieżka / Salomea Neris; wybrał Zygmunt Stoberski. Warszawa: Państw. Inst. Wydaw., 1963.
Wiersze wybrane / Nėris Salomėja; przeł. z lit. M. Stempkowska. Kaunas: Šviesa, 1989. 

Rusiškai
Сквозь посвист пуль: стихи / Саломея Нерис; перевод с литовского Марии Петровых. Москва : ОГИЗ, 1943.
Мой край / Саломея Нерис; под редакцией Сусанны Мар, Мих. Зенкевича. [S.l.]: Гос. изд-во художественной литературы Литовской ССР, 1947.
Избраное / Саломея Нерис. Москва: Советскии писатель, 1948.
Избранное: для среднего и старшего возраста: перевод с литовского / С. Нерис. Москва : Детгиз, 1951.
Стихи / Саломея Нерис; перевод с литовского; [составитель А. Малдонис; вступительная статья А. Венцловы]. Москва: Гослитиздат, 1961.
У родника: [стихи] / Саломея Нерис; пер. с литов. под ред. Д. Самойлова; худож. А. Макунайте. Вильнюс : Вага, 1967.

Лирика: перевод с литовского / Саломея Нерис; [предисловие Ю. Марцинкявичюса.Москва : Художественная литература, 1971.

Ветер новых дней: стихотворения / Саломея Нерис ; пер. с литов.; [вступит. статья Э. Межелайтиса. Москва : Худож. лит., 1979.
Ты, сынок, расти скорее: стихотворения : для дошкол. и мл. школ. возраста / Саломея Нерис; [пер. с литов. Г.Ефремов … et al.]; ил. З.Василенкайте. Вильнюс: Витурис, 1982.

Blue sister, river Vilija = Sesuo žydrioji – Vilija = Сестра голубая – Вилия: poems. Gretut. tekstas liet., rus. Moscow: Raduga, 1987.
Ты, сынок, расти скорее: стихотворения: для дошкол. возраста / Нерис Саломея; ил. Зофия Василенкайте; пер. с лит. Вильнюс: Витурис, 1987.
Соловей не петь не может: стихи / Нерис Саломея; составитель Довидас Юделявичюс; перевод с литовского. Вильнюс: Вага, 1988.
Эгле, королева ужей: поэма / Саломея Нерис; пер. с лит. М. Петровых; ил. Бируте Жилите. Вильнюс : Витурис, 1989.

Totoriškai
Сталин турында поэма / Саломея Нерис; [М. Максуд тәрҗемәсе]. Казань : Татгосиздат, 1953.

Ukrainietiškai
Поезiї / Саломея Нерiс; переклад з литовськоï. Київ : Державне видавництво художньої лiтератури, 1950.
Могутнi iмена: вiршi про Ленiна i Сталiна / Саломея Нерiс. Київ : Молодь, 1952.