Lietuvos Kultūros Institutas

Koordinuojamos ES programos

Lietuvos kultūros institutas koordinuoja dvi ES programas: „Europa piliečiams“ ir „Kūrybiška Europa“.

„Kūrybiška Europa 2021-2027“ yra Europos sąjungos programa, skirta Europos kultūrai, kinui, televizijai, muzikai, literatūrai, scenos menui, paveldui ir kitoms susijusioms sritims remti. Įgyvendinant daugiau nei 20 metų sėkminga patirtimi paremtas paprogrames „Kultūra“ ir MEDIA, 2021-2027 m. bus  skiriama 2, 4 milijardo eurų parama Europos menininkams, atlikėjams bei audiovizualinio sektoriaus pramonei. Programa siekiama saugoti ir skatinti Europos kalbinę bei kultūrinę įvairovę, paveldą ir konkurencingumą, taip pat padėti kultūros ir kūrybos sektoriams kurti kartu ir bendradarbiauti tarptautiškai, pasiekti platesnes auditorijas, atliepti šių dienų socialinius klausimus ir paremti kylančius kūrėjus. Artėjančiais metais pirmą kartą per programos istoriją bus skelbiami kvietimai žiniasklaidos sektoriui (angl. news media), kuriais bus siekiama skatinti medijų raštingumą, pliuralizmą ir žiniasklaidos laisvę. Šie kvietimai bus skelbiami tarpsektorinėje „Kūrybiškos Europos“ paprogramėje.

„Kūrybiškos Europos“ biuras yra tinklo, veikiančio programoje dalyvaujančiose šalyse, narys, o jo veiklą iš dalies finansuoja Europos Komisija. Lietuvoje ES programą „Kūrybiška Europa“ koordinuoja Lietuvos kultūros institutas kartu su Lietuvos kino centru. Lietuvos kultūros institute yra įsikūręs „Kūrybiškos Europos“ biuro skyrius, atsakingas už paprogramės „Kultūra“ viešinimą ir nemokamas konsultacijas teikiantiems paraiškas.

„Europa piliečiams 2014-2020“ tai Europos Komisijos programa, kuria siekta paskatinti 500 milijonų Europos Sąjungos gyventojų aktyviau dalyvauti Europos raidos procese. Programa suteikė galimybę dalyvauti ir gauti finansavimą NVO, pilietinės visuomenės bei jaunimo organizacijoms, bendruomenių, švietimo bei kultūros įstaigoms ir savivaldybėms, kurių projektai skatina domėjimąsi bendra Europos istorija, jos vertybėmis ir pilietiškumu. Programa prisidėta prie aktyvaus piliečių dalyvavimo, šiuolaikinės europietiškos tapatybės formavimo, stiprinta ES piliečių tolerancija, tarpusavio supratimas bei sudarytos sąlygos veikti visiems, siekiantiems  glaudesnės Europos kūrimo.

ES programą „Europa piliečiams 2014-2020“ Lietuvoje iki 2021 m. kovo 31 d. koordinuoja „Europa piliečiams“ biuras, veikiantis Lietuvos kultūros institute.

Nuo 2021 m. „Europa piliečiams“ programoje finansuoti veiksmai (Europos atminimas, Miestų tinklai, Miestų partnerystės, Pilietinės visuomenės projektai) perkeliami į naujai kuriamą ES programą „Piliečiai, lygybė, teisės ir vertybės“ (Citizens, Equality, Rights and Values Programme). Informaciją apie šią programą rasite Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdančiosios agentūros EACEA tinklapyje: https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en

Išsamiau apie programas:

www.pilieciams.eu

www.kurybiskaeuropa.eu